Dankbetuigingen

Voorbeeld 1

Voor uw belangstelling en deelneming ons betoond na het overlijden van

Naam

betuigen wij u onze hartelijke dank

***

Voorbeeld 2

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven na het overlijden van

Naam

Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis / crematie of andere blijken van deelneming zijn ons tot steun geweest.

***

Voorbeeld 3

Hiermee willen wij u bedanken voor uw belangstelling en medeleven in de voor ons zo moeilijke dagen / periode na het overlijden van

Naam

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken, hopen wij dat u langs deze weg onze erkentelijkheid wilt aanvaarden.

***

Voorbeeld 4

Wij willen u persoonlijk bedanken voor de hartverwarmende belangstelling, die wij als familie hebben gekregen, tijdens het ziekbed en na het overlijden van

Naam

Woorden schieten te kort, wij troosten ons met de gedachte dat [ Naam ] voortleeft in de harten van velen.

***

Voorbeeld 5

Uw blijken van medeleven, de vele welgemeende woorden, bezoeken, handdrukken, brieven of bloemen, ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van

Naam

zijn voor ons een grote steun en troost geweest.

***

Voorbeeld 6

Wij danken u voor uw steun en medeleven of dit nu in de vorm van bloemen, kaarten, berichten of uw aanwezigheid was. Uw uiting heeft ons goed gedaan.

Laten we onze

Naam

herinneren voor wie hij/zij was.

***

Voorbeeld 7

Ons verdriet zal veranderen in weemoed en ons weemoed zal veranderen in heimwee. Heimwee naar een mooie tijd met veel mooie herinneringen en heimwee naar een bijzonder mens.

Naam

Uw aanwezigheid of uiting in welke vorm dan ook, heeft ons goed gedaan. Heel veel dank hiervoor.

***

Voorbeeld 8

De ontelbare telefoontjes, e-mails, kaarten, bloemen en de overweldigende belangstelling bij de uitvaart van

Naam

hebben ons een enorme steun gegeven om zijn/haar verlies te verwerken.

***

Voorbeeld 9

Voor de overstelpende / vele bewijzen van medeleven na het heengaan van

Naam

betuigen wij u onze hartelijke / oprechte dank.

***

Voorbeeld 10

Als familie willen wij u bedanken voor de wijze waarop wij samen afscheid hebben genomen van

Naam

Het heeft ons diep getroffen en is voor ons tot grote steun geweest.

***

Voorbeeld 11

Voor de bewijzen van deelneming ontvangen na het overlijden van

Naam

betuigen wij u langs deze weg onze hartelijke dank.

Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen tot uitdrukking gebracht, was voor ons een grote troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven.

***

Voorbeeld 12

De hoeveelheid reacties, naar aanleiding van het overlijden van

Naam

was overweldigend. De vele lieve woorden van troost hebben ons enorm gesteund, waarvoor onze oprechte dank.

***

Voorbeeld 13

Voor de vele blijken van medeleven in de laatste levensweken en na het overlijden van

Naam

willen wij u heel hartelijk bedanken.

***

Voorbeeld 14

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, tijdens de ziekte en na het overlijden van

Naam

Een ieder koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van woorden, bloemen, praktische hulp of een luisterend oor. Dit heeft voor ons het afscheid bijzonder gemaakt.

***

Voorbeeld 15

Gesterkt door de hartelijke bewijzen van vriendschap en medeleven na het overlijden van

Naam

betuigen wij u onze hartelijke dank.

***

Voorbeeld 16

Voor de vele blijken van betrokkenheid na het overlijden van

Naam

wil ik u, mede namens mijn kinderen en kleinkinderen heel hartelijk bedanken. Het is voor ons een grote troost te weten hoe geliefd hij/zij was en hoe hij/zij werd gewaardeerd.

***

Voorbeeld 17

Na het overlijden en bij de begrafenis / crematie van

Naam

hebben wij vele blijken van deelneming en medeleven van u mogen ontvangen. Hiervoor zijn wij u allen zeer dankbaar.

***

Voorbeeld 18

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken van medeleven, welke wij mochten ontvangen na het overlijden van

Naam

Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die hem/haar missen.

Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.

***

Voorbeeld 19

Het heeft ons goed gedaan, dat wij zoveel blijken van vriendschap en medeleven mochten ontvangen na het overlijden / heengaan van

Naam

Wij hebben dat zeer gewaardeerd en betuigen u hiervoor onze oprechte dank.

***

Voorbeeld 20

Hartverwarmend was het dat zo velen ons terzijde stonden bij het afscheid van

Naam

De belangstelling neemt het verdriet niet weg, maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te moeten dragen. Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw steun, vriendschap, liefde, berichten of bloemen.

***

Voorbeeld 21

Wij hebben uw belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van

Naam

zeer gewaardeerd. Het heeft ons goed gedaan en getroost, te weten dat zo velen met ons meeleefden in die voor ons zo moeilijke periode.

***

Voorbeeld 22

Voor de wijze waarop u met ons hebt meegeleefd tijdens de ziekte en na het overlijden van

Naam

betuigen wij u onze oprechte dank.

***

Voorbeeld 23

De overweldigende belangstelling en deelneming, welke u ons heeft betoond na het overlijden van

Naam

hebben ons diep getroffen.

Wij zijn u dankbaar voor de steun en troost, welke ons dit heeft gegeven.

***

Voorbeeld 24

De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na het overlijden van

Naam

Voor uw medeleven en steun in deze moeilijke tijd willen wij u hartelijk bedanken. Dit hebben wij bijzonder op prijs gesteld.

***

Voorbeeld 25

Hierbij zeggen wij u hartelijk dank voor uw belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van

Naam

Dat [ NAAM ] in uw gedachten mag voortleven, zoals u hem / haar heeft leren kennen en waarderen.

***

Voorbeeld 26

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar uw betrokkenheid verzacht ons verdriet en vergroot de moed om verder te gaan. Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat

Naam

in zijn/haar leven voor velen zoveel heeft betekend.

***

Voorbeeld 27

Uw warmte en medeleven hebben in deze droevige tijd ons hart verlicht.

Wij willen u bedanken voor de wijze waarop wij samen afscheid hebben genomen van

Naam

Dit heeft ons diep getroffen en is voor ons tot grote steun geweest.

***

Voorbeeld 28

Met trots kijken wij als familie terug op een mooi en waardig afscheid van

Naam

Voor uw liefdevolle belangstelling betuigen wij u onze welgemeende dank.